Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a upravuje postup pri reklamácii tovaru zakúpeného od predávajúceho, ktorým je internetový obchod www.respondfashion.sk
2. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru vyjadruje Kupujúci s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho súhlas.
3. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len "Podnikateľ"). Práva Podnikateľa z chybného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanovením § 2099 až § 2112 občianskeho zákonníka.
4. Výklad pojmov
5. Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, sa rozumie každý človek (fyzická osoba), ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolenia uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná (ďalej len "Spotrebiteľ").
6. Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, je právnická osoba, ktorá vo vzťahu k Predávajúcemu nevystupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
7. Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim za účelom svojho podnikania.
8. Na účely tohto reklamačného poriadku sa kupujúcim rozumie Spotrebiteľ v zmysle čl. 2.1 reklamačného poriadku a iná fyzická alebo právnická osoba v zmysle čl. 2.2 reklamačného poriadku (ďalej len "Kupujúci").
9. Predávajúcim sa rozumie internetový obchod www.respondfashion.sk
10. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru (zákonná záruka)
11. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal,
12. Má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
13. Sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
14. vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
15. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
16. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
17. Práva Kupujúceho z vady tovaru
18. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže Kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
19. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci tiež právo od zmluvy odstúpiť.
20. Ak neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
21. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
22. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
23. Lehota a spôsob uplatnenia práva z chybného plnenia
24. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa u tovaru vyskytne, v čase 24 mesiacov od prevzatia; to neplatí u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar
malo pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Po márnom uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety právo z vady tovaru u Predávajúceho uplatniť nemožno.

25. Pred uplatnenia reklamácie Kupujúci oznámi Predávajúcemu zámer zakúpený tovar reklamovať, a to písomne ​​zaslaním e-mailu na adresu info@respondfashion.sk.
26. Kupujúci zašle riadne zabalený reklamovaný tovar na adresu Gabriela Duhaňová - RESPOND, Adlerová 2, 040 22 Košice., k reklamovanému tovaru je Kupujúci povinný priložiť doklad o zaplatení (daňový doklad) a písomné oznámenie o dôvodu uplatnenia reklamácie, vrátane zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie. Zvolený spôsob vybavenia reklamácie nie je Kupujúci oprávnený zmeniť bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.
27. Reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku nebude zo strany Predávajúceho prebrané a bude vrátený späť Kupujúcemu na jeho náklady.
28. vybavenie reklamácie
29. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu, vrátane odstránenia vady, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Lehota podľa predchádzajúcej vety nebeží v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, doklad o zaplatení a pod.). Predávajúci je povinný vyžiadať sa doplnenie podkladov od Kupujúceho v čo najkratšej lehote.
30. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúci písomne ​​potvrdí, kedy reklamáciu uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
31. V prípade, že reklamácia je Predávajúcim uznaná ako oprávnená a Kupujúci požaduje ako spôsob vybavenia reklamácie vrátenie kúpnej ceny, zašle Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu späť najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, keď bolo Kupujúcemu zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Peňažné prostriedky zašle predávajúci späť Kupujúcemu rovnakým spôsobom, ktorým ho dostal, ibaže Kupujúci určí inak.
32. Ak nie je reklamácia v lehote podľa čl. 6.1 reklamačného poriadku vybavená, má Kupujúci nárok na vrátenie peňazí.